Strona: Proponowane tematy prac dyplomowych / Katedra Przeróbki Plastycznej

Proponowane tematy prac dyplomowych

Propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich do realizacji w

Katedrze Przeróbki Plastycznej

Lp.

Propozycje tematów prac magisterskich

Opiekun pracy

1.

Analiza zmienności cech mechanicznych i strukturalnych wybranego stopu aluminium w procesie kucia na młocie i prasie.

Prof. dr hab. inż. Romana  Ewa Śliwa

 

Dr hab. inż. Tadeusz Balawender, prof. PRz

2.

Wpływ parametrów procesu wyciskania KoBo stopu magnezu na siłę wyciskania i mikrostrukturę wyrobu.

3.

Analiza efektów łączenia blach ze stopów aluminium i magnezu drogą nitowania, klinczowania i zgrzewania tarciowego z przemieszaniem.

4.

Łączenie blach z różnych materiałów metalicznych droga zgrzewania tarciowego z przemieszaniem.

5.

Ocena zdolności odkształcenia plastycznego materiałów metalicznych w próbie kanalikowej.

6.

Modelowanie fizyczne wyciskania współbieżnego i przeciwbieżnego koncentrycznych kompozytów warstwowych.

7.

Wpływ rodzaju materiałów metalicznych, ich objętości  i  aranżacji geometrycznej we wlewku na cechy wyciskanego wyrobu kompozytowego.

8.

Analiza wpływu parametrów geometrycznych narzędzia do FSW na efekt uplastycznienia i mieszania w strefie złącza.

9.

Analiza wpływu parametrów geometrycznych narzędzia do FSW na efekt uplastycznienia i mieszania w strefie złącza.

10.

Odkształcenie plastyczne kompozytów metalowych typu rdzeń - powłoka w warunkach procesu ciągnienia.

11.

Analiza zmienności cech mechanicznych i strukturalnych stopu magnezu w procesie kucia na młocie i prasie.

12.

Wpływ geometrii matrycy na efekt odkształcenia i siłę wyciskania w procesie KoBo.

13.

Wpływ parametrów procesu wyciskania KoBo na efekt odkształcenia i konsolidacji wstępnie sprasowanych wiórów metalowych jako wlewka.

14.

Analiza możliwości wytwarzania kompozytów typu drewno – PLA.

Dr hab. inż. Wiesław Frącz, prof. PRz

15.

Analiza orientacji włókien w kompozytach polimerowych włóknistych na wybranym przykładzie z wykorzystaniem systemów CAE.

16.

Problematyka wyznaczania  charakterystyk PVT dla kompozytów drewno-polimer.

17.

Wyznaczanie wybranych charakterystyk mechanicznych kompozytów drewno-polimer w szerokim zakresie temperatury.

18.

Problemy wyznaczania krzywej lepkości dla kompozytów typu drewno –polimer.

19.

Monitorowanie i ustawianie procesu wtryskiwania tworzyw polimerów - optymalizacja procesu wtryskiwania z wykorzystaniem technik CAE (Molflow, Priamus).

20.

Symulacje komputerowe prób wytrzymałościowych tworzyw polimerowych z wykorzystaniem modeli lepkosprężystości.

21.

Ocena efektu Barusa przy przetwarzaniu kompozytów typu drewno-polimer.

22.

Zastosowanie modelu CRIMS w prognozowaniu skurczu wyprasek wtryskowych.

23.

Ocena wpływu poprawek reometrycznych na charakterystykę reologiczną tworzywa polimerowego.

24.

Programy CAx w projektowaniu  form wtryskowych do wtryskiwania dwukomponentowego.

25.

Analiza numeryczna nośności stożkowego połączenia wtłaczanego.

Dr hab. inż. Stanisław Kut, prof. PRz

26.

Analiza numeryczna nośności walcowego połączenia wciskowego.

27.

Analiza numeryczna naprężeń podczas wyciskania w matrycy zwykłej i sprężonej.

28.

Modelowanie numeryczne procesu wykrawania z uwzględnieniem fazy ciągliwego pękania.

29.

Analiza numeryczna wpływu kształtu stempla na proces wywijania obrzeży otworów.

30.

Optymalizacja kształtu wspornika w programie Abaqus-Tosca.

Dr hab. inż. Andrzej Skrzat prof. PRz

31.

Efektywność zmniejszania współczynnika tarcia blach EN AW-2024-T3 przez biodegradowalne oleje smarowe z dodatkiem H3BO3 oraz C18H3602.

Dr hab. inż. Tomasz Trzepieciński, prof. PRz

32.

Opracowanie technologii wytwarzania oraz modelowanie numeryczne procesu plastycznego kształtowania wybranego elementu (wymagana dobra znajomość MSc.Marc lub Abaqus lub Ansys).

33.

Wpływ warunków tarcia na charakterystyki tribologiczne kompozycji smarowych na bazie olejów roślinnych z dodatkiem nanocząstek TiO2 oraz SiO2.

34.

Badania tribologiczne hybrydowych kompozycji smarowych zawierających dodatki nanocząstek Al2O3 oraz wielościennych nanorurek węglowych.

35.

Symulacja pracy wyrobu użytkowego przeprowadzona w oprogramowaniu Ansys Workbench.

Dr inż. Łukasz Bąk

36.

Optymalizacja parametrów procesu wtryskiwania wyrobów z tworzyw polimerowych

37.

Ocena wpływu metody wytłaczania biokompozytów  polimerowych z napełniaczem na ich właściwości w wyrobach wtryskowych.

Dr inż. Grzegorz Janowski

38.

Analiza stabilności wymiarowej oraz wybranych właściwości mechanicznych biokompozytów polimerowych z napełniaczem w kontekście  ich praktycznego zastosowania w wyrobach wtryskowych.

39.

Ocena wpływu zawartości napełniacza w matrycy polimerowej na właściwości mechaniczne i użytkowe wyrobów wtryskowych.

40.

Optymalizacja procesu wytwarzania wyrobów wtryskowych z biokompozytów polimerowych metodą Taguchi na wybranym przykładzie.

41.

Analizy mikromechaniczne biokompozytów polimerowych z napełniaczem w kontekście prognozowania właściwości wyrobów wtryskowych.

42.

Symulacje numeryczne procesu formowania wtryskowego biokompozytów polimerowych z napełniaczem w kontekście ich wielokrotnego przetwarzania.

43.

Symulacja numeryczne procesu przesycania żywicą zbrojenia w formie maty z włókna szklanego (technologia RTM).

44.

Symulacje numeryczne procesu wtryskiwania porującego (technologia Mucell) w wytwarzaniu detali o małym ciężarze.

45.

Analiza wpływu geometrii narzędzia na jakość połączeń wykonanych technologią zgrzewania tarciowego z przemieszaniem FSW w konfiguracji doczołowej cienkich blach stopu aluminium AA2024-T3.

Dr inż. Piotr Myśliwiec

46.

Analiza wpływu parametrów technologicznych procesu zgrzewania tarciowego z przemieszaniem FSW na wytrzymałość statyczną złączy doczołowych cienkich blach ze stopu magnezu AZ31B.

47.

Analiza wpływu zastosowanego materiału narzędziowego na jakość połączeń wykonanych w technologii zgrzewania tarciowego z przemieszaniem FSW cienkich blach stopu AA2024-T3.

48.

Analiza siły występujących w procesie zgrzewania tarciowego z przemieszaniem FSW  jako odpowiedzi materiału na zastosowane parametry technologiczne i geometryczne procesu.

49.

Zaprojektowanie i wykonanie stanowiska do pomiaru temperatury podczas procesu zgrzewania tarciowego z przemieszaniem FSW. Analiza pola temperatury na zastosowane parametry procesu FSW.

50.

Zaprojektowanie tłocznika wielotaktowego i analiza wpływu parametrów tłoczenia na wartość siły wymaganej do realizacji procesu oraz jakości wytwarzanego elementu wykorzystując moduł Progressive DieWizard w systemie NX.

51.

Wpływ narzędzi na geometrię kształtek wytwarzanych metodą termoformowania.

Dr. inż. Robert Ostrowski

52.

Wpływ siły i liczby przetłoczeń na dokładność wykonanego wyrobu.

53.

Efektywność technologii cięcia laserowego i plazmowego w procesie wytwarzania instalacji technologicznych dla przedsiębiorstw przemysłowych.

54.

Ocena dokładności wykonania kształtowanych wyrobów gumowych stosowanych w motoryzacji.

55.

Obróbka skrawaniem nadstopów niklu z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.

56.

Badania wytrzymałości materiałów kompozytowych oraz gotowych wyrobów.

57.

Zaawansowany proces transferu i odwzorowania struktury geometrycznej powierzchni wyrobów za pomocą replik.

58.

Zaprojektowanie i wykonanie narzędzi do wybranego wyrobu wytwarzanego w procesie kucia matrycowego.

59.

Opracowanie procesu technologicznego gniazda formy rozdmuchowej.

60.

Proces wiercenia w drewnie i materiałach kompozytowych na bazie drewna.

61.

Obróbka mechaniczna tworzyw sztucznych przeznaczonych na narzędzia do wytwarzania wyrobów cukierniczych.

62.

Technologie zgrzewania tarciowego z przemieszaniem (FSW-Friction Stir welding) wykorzystywane w przemyśle samochodowym.

63.

Mikroobróbka precyzyjne frezowanie powierzchni kształtowych elementów formujących wykorzystywanych w przemyśle narzędziowym.

64.

Wpływ fazy krawędzi skrawającej narzędzia z lutowanymi wkładkami PCBN na jego zużycie w procesie frezowania wykończeniowego nadstopu inconel 718.

65.

Analiza i adaptacja technologii addytywnych w projektowaniu i wytwarzaniu narzędzi do termoformowania.

66.

Analiza i weryfikacja pracy prototype oprawki napędzanej wykonanej przez daną firmę.

67.

Analiza wpływu geometrii 3D wybranych elementów na projekt półfabrykatów za pomocą wybranych narzędzi w systemach CAX.

68.

Analiza i weryfikacja metod dyskretyzacji obiektów fizycznych na podstawie formy do wytwarzania wyrobów

69.

Analiza zastosowania nowoczesnych narzędzi z ceramiki na efektywność procesu toczenia nadstopów niklu.

71.

Analiza i weryfikacja symultanicznych programów obróbkowych w zaawansowanych systemach CAD/CAM z uwzględnieniem wykrywania kolizji.

72.

Struktura i właściwości mechaniczne wiórów ze stopu aluminium po konsolidacji metodą KOBO.

Dr inż. Beata Pawłowska

73.

Struktura i właściwości mechaniczne wiórów ze stopu magnezu po konsolidacji metodą KOBO.

74.

Porównanie właściwości mechanicznych wyrobu uzyskanego z materiału litego i wiórów w procesie wyciskania metodą KOBO.

75.

Porównanie właściwości wyrobów uzyskanych w procesie wyciskania przeciwbieżnego i metodą KOBO.

76.

Recykling wiórów aluminium metodą KOBO.

77.

Ocena zmian właściwości kompozytu zbrojonego tkaniną naturalną w warunkach przyspieszonego starzenia.

Dr inż. Grażyna Ryzińska

78.

Wpływ temperatury na efekt pochłaniania energii przez kompozyty zbrojone jednokierunkową tkaniną szklaną.

79.

Wpływ prędkości procesu na efekt pochłaniania energii przez kompozyty zbrojone jednokierunkową tkaniną szklaną.

80.

Właściwości mechaniczne kompozytów na bazie tkanin naturalnych. Eksperyment i modelowanie.

81.

Wpływ geometrii narzędzia na efekt procesu tłoczenia blachy mosiężnej M63. Eksperyment i modelowanie.

82.

Wpływ zastosowanego kryterium plastyczności na wyniki obliczeń MES procesu tłoczenia. Badania eksperymentalne i modelowanie.

83.

Recykling odpadów po obróbce skrawaniem w produkcji geopolimerów.

Dr inż. Marta Wójcik

84.

Recykling wybranych frakcji odpadów przemysłowych w produkcji geopolimerów.

85.

Wyznaczanie parametrów umocnienia materiałów metalicznych w testach cyklicznego obciążania.

86.

Wpływ kierunku walcowania blachy na przebieg wybranych procesów przeróbki plastycznej.

87.

Analiza wytrzymałości połączeń klejowych kompozytów.

88.

Analiza wytrzymałości połączeń klejowych metali.

89.

Badania eksperymentalne i numeryczne testów symetrycznego i niesymetrycznego cyklicznego obciążania wybranych materiałów.

90.

Analiza wybranych procesów przeróbki plastycznej dla materiałów izotropowychi anizotropowych.

91.

Efektywność smarów w procesie wytłaczania blach.

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję